Školní jídelna Volyně  
Školní 716
387 01 Volyně
ourednikova@jidelnavolyne.cz
+420383373525
+420725377005
 

Pokyny pro strávníky

 

Informace pro strávníky stravující se ve školní jídelně VOŠ a SPŠ, Volyně,Resslova 440

 Žáci se stravují v čistém moderním prostředí.

Každý žák (zákonný zástupce) vyplní přihlášku ke stravování a zakoupí si bezkontaktní čip v hodnotě 115,- Kč v kanceláři školní jídelny(žáci začínající stravování).

Žáci I. ročníků SPŠ Volyně ubytovaní na DM si vyzvednou čip za 115,-Kč v pondělí 31.8.2022 přímo na DM od 17-19.00 hodin . Stravné a ubytování bude inkasováno z účtu strávníka v měsíci srpnu. 

Pro informaci ceny stravy od 1.7.2022: snídaně+svačina 30,- Kč, oběd 34,- Kč, večeře+odp.svačina 32,- Kč. Celkem celodenní stravné 96,-Kč

Všichni žáci I. ročníků, kteří odevzdali přihlášku ke stravování a jsou ubytovaní na DM jsou ke stravování přihlášeni od snídaně 1. 9. 2022 na celé září. Výjimku tvoří studenti VOŠ, kteří budou přihlášeni až od druhého dne po zaplacení stravného, netýká se těch žáků a studentů, kteří odevzdali přihlášku ke stravování a mají zřízen souhlas s inkasem

Žáci a studenti stávajících ročníků ubytovaní na DM, jsou přihlášeni ke stravě od 1. 9. 2022 jen na základě odevzdané

přihlášky ke stravování v kanceláři ŠJ nejpozději do 24.6.2022.Tzn.: ten kdo neodevzdal přihlášku není od 1.9. přihlášen na jídlo.

 

Provoz kanceláře ŠJ během školního roku: pondělí – pátek od 7-8.00 hodin, od 11.30-12.45 hodin a od 13.00-13.30 hodin.

 

Zákonný zástupce žáka zajistí založení souhlasu s inkasem na úhradu stravného u svého peněžního ústavu a žák přinese potvrzení s razítkem banky a číslem účtu zpět do kanceláře ŠJ. 

Klienti platící bezhotovostně si zařídí souhlas s inkasem ve prospěch účtu školy: 4161560277/0100.

Úhrada stravného se provádí z Vašeho účtu zálohou předem na nadcházející měsíc, a to vždy k 25.dni v měsíci, na účet VOŠ a SPŠ(na září bude záloha provedena 25.8.2022). Ve výjimečných případech po dohodě s vedením ŠJ lze uskutečňovat platbu v hotovosti předem v kanceláři ŠJ, platby přes SIPO a složenkou nepřijímáme!!!

Všichni, kteří zaplatí prostřednictvím účtu, budou mít po zaplacení zálohy z účtu, automaticky na každý následující měsíc stravu přihlášenu. V případě, že nebude záloha provedena,strava je automaticky odhlášena a strávník musí zaplatit jednorázovým převodem z účtu na účet školy nebo v hotovosti( žák dostává doklad o zaplacení). Přeplatky za odhlášenou stravu v měsíci se odečítají z platby za následující měsíc, přeplatky v měsíci červnu 2023 budou vráceny na Váš účet v červenci 2023

Odhlašování a přihlašování stravy je den předem do 12.30hodin (den, kdy je škola) přes www.strava.cz,e-mailem sj.volyne@seznam.cz, ourednikova@jidelnavolyne.cz nebo telefonicky 383 373 525, 725 377 005,

721 951 896, PC box ve vestibulu ŠJ nebo ústně v kanceláři ŠJ.

Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje náhrada!!!

Žáci ubytovaní na DM si upraví stravovací dny (povolené odhlášky na pondělní snídaně a páteční obědy) nebo si mohou nahlásit náhradu za páteční stravu ve formě balíčku, který bude vydáván v pátek společně se snídaní. Jedná se o tzv. malý balíček (náhrada za páteční oběd). 

Žáci z DM, kteří budou mít zájem navíc o II. večeři v hodnotě Kč 18,-(bude vydávána společně s odpolední svačinou a večeří od 17.30-18.00 hodin pokud bude zájem alespoň 20 strávníků), se přihlásí též v kanceláři ŠJ.Školní jídelna neposkytuje dietní stravu žákům, ale pouze úpravu stravy na základě doporučení lékaře a po domluvě v kanceláři ŠJ.Jídelní lístek je vyvěšen na 2 týdny dopředu na nástěnce ve ŠJ, v PC boxu na webových stránkách školy a na www.strava.cz. (zde si po uhrazení finanční částky na obědy můžete přes internetové

stránky odhlašovat a přihlašovat obědy, kontrolovat docházku žáků na obědy i platby). Pokud si zadáte při přihlášení na tento server svoji e-mailovou adresu, bude Vám též pravidelně každý měsíc přicházet měsíční rekapitulace stravy.

Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna (v těchto dnech jídelna nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.)

1.den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole je možné jídlo vydat, další dny nemá žák nárok na jídlo za dotovanou cenu a je povinen se odhlásit. Pokud bude kontrolou zjištěno, že žák neoprávněně odebírá stravu v době nepřítomnosti ve škole, má školní jídelna právo doúčtovat plnou cenu jídla včetně režie, stejně jako cizímu strávníkovi.

Elektronická STRAVENKÁŘKA tj. tisk náhradní stravenky na PC boxu ve vestibulu jídelny při zapomenutí karty nebo čipu. Žák zadá požadované údaje, včetně hesla, které získal pro odhlašování na internetu a přístroj vydá stravenku, kterou předloží při výdeji stravy. V měsíci lze získat 3 stravenky zdarma, další jsou zpoplatněny ve výši 2,-Kč. Heslo lze změnit pouze na internetu nebo v kanceláři ŠJ.

Bez karty, čipu nebo náhradní stravenky se oběd nevydává.

 

 

 
  novinky
24.10.2022

Podzimní prázdniny 26.10-27.10.


29.08.2022

VÝDEJ OBĚDA 1.ZÁŘÍ PRO ŽÁKY ZŠ OD 9.-9.30hodin, pro SPŠ A OSTATNÍ STRÁVNÍKY NA TALÍŘ OD 10.30-12.00 hodin v I. patře, JÍDLONOSIČE A VEŘEJNOST OD 11-11.15 hodin


01.07.2022

Prázdninový provoz ŠJ: o letních prázdninách vaříme pro veřejnost a zaměstnance škol od 18.7.-26.8.2022


31.01.2022

Oznamujeme strávníkům, že o pololetních a jarních prázdninách 4.února a od 21.-25. února vaříme pro veřejnost a zaměstnance škol.

V případě zájmu se nahlaste a zaplaťte hotově v kanceláři ŠJ. Děkujeme za pochopení

Výdej oběda dne 4.února - pololetní prázdniny

Výdej oběda 21.2.-25.2. - jarní prázdniny

od 10.55-11.15 hodin obědníky

od 11.15-11.45 hodin na talíř

 


20.09.2021

Oznamujeme studentům ubytovaným na DM, že  vaříme pondělí 27.9. večeři a úterý 28.9.(státní svátek) snídani a oběd, balíček za večeři bude vydán při obědě. Zájemci o stravování se nahlásí indiviuálně nejpozději do čtvrtka 23.září do 8:00 hodin a doplatí jednotlivá jídla hotově v kanceláři ŠJ.