Školní jídelna Volyně  
Školní 716
387 01 Volyně
ourednikova@jidelnavolyne.cz
+420 383 373 525
+420 725 377 005, 721 951 896
 

Pokyny pro strávníky

 

Informace pro strávníky stravující se ve školní jídelně VOŠ a SPŠ, Volyně,Resslova 440

 Žáci se stravují v čistém moderním prostředí.

Každý žák (zákonný zástupce) vyplní přihlášku ke stravování a zakoupí si bezkontaktní čip v hodnotě 115,- Kč v kanceláři školní jídelny(žáci začínající stravování).

Žáci I. ročníků SPŠ Volyně ubytovaní na DM si vyzvednou čip za 115,-Kč v neděli 1.9.2019 přímo na DM od 17-19.00 hodin . Stravné a ubytování bude inkasováno z účtu strávníka v měsíci srpnu. 

Pro informaci ceny stravy: snídaně+svačina 22,- Kč, oběd 26,- Kč, večeře+odp.svačina 28,- Kč.

Všichni žáci I. ročníků, kteří odevzdali přihlášku ke stravování a jsou ubytovaní na DM jsou ke stravování přihlášeni od snídaně 2. 9. 2019 na celé září. Výjimku tvoří studenti VOŠ, kteří budou přihlášeni

až od druhého dne po zaplacení stravného, netýká se těch žáků a studentů, kteří odevzdali přihlášku ke stravování a mají zřízen souhlas s inkasem.

Žáci a studenti stávajících ročníků ubytovaní na DM, jsou přihlášeni ke stravě od 2. 9. 2019 jen na základě odevzdané přihlášky ke stravování v kanceláři ŠJ nejpozději do 31.7.2019.Tzn.: ten kdo neodevzdal přihlášku není od 2.9. přihlášen na jídlo.

 

Provoz kanceláře ŠJ během školního roku: pondělí – pátek od 7-8.00 hodin, od 11.30-12.45 hodin a od 13.00-13.30 hodin.

 

Zákonný zástupce žáka zajistí založení souhlasu s inkasem na úhradu stravného u svého peněžního ústavu a žák přinese potvrzení s razítkem banky a číslem účtu zpět do kanceláře ŠJ. 

Klienti platící bezhotovostně si zařídí souhlas s inkasem ve prospěch účtu školy: 4161560277/0100.

Úhrada stravného se provádí z Vašeho účtu zálohou předem na nadcházející měsíc, a to vždy k 25.dni v měsíci, na účet VOŠ a SPŠ(na září bude záloha provedena 26.8.2019). Ve výjimečných případech po dohodě s vedením ŠJ lze uskutečňovat platbu v hotovosti předem v kanceláři ŠJ, platby přes SIPO a složenkou nepřijímáme!!!

Všichni, kteří zaplatí prostřednictvím účtu, budou mít po zaplacení zálohy z účtu, automaticky na každý následující měsíc stravu přihlášenu. V případě, že nebude záloha provedena, musí strávník zaplatit v hotovosti, žák dostává doklad o zaplacení. Přeplatky za odhlášenou stravu v měsíci se odečítají z platby za následující měsíc, přeplatky v měsíci červnu 2020 budou vráceny na Váš účet v červenci 2020

Odhlašování a přihlašování stravy je den předem do 13.00hodin (den, kdy je škola) přes www.strava.cz,e-mailem sj.volyne@seznam.cz, ourednikova@jidelnavolyne.cz nebo telefonicky 383 373 525, 725 377 005,721 951 896, PC box ve vestibulu ŠJ nebo ústně v kanceláři ŠJ.

Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje náhrada!!!

Žáci ubytovaní na DM si upraví stravovací dny (povolené odhlášky na pondělní snídaně a páteční obědy) nebo si mohou nahlásit náhradu za páteční stravu ve formě balíčku, který bude vydáván v pátek společně se snídaní. Jedná se o tzv. malý balíček (náhrada za páteční oběd). 

Žáci z DM, kteří budou mít zájem navíc o II. večeři v hodnotě Kč 14,-(bude vydávána společně s odpolední svačinou a večeří od 17.30-18.00 hodin pokud bude zájem alespoň 20 strávníků), se přihlásí též v kanceláři ŠJ.Školní jídelna neposkytuje dietní stravu žákům, ale pouze úpravu stravy na základě domluvy v kanceláři ŠJ.Jídelní lístek je vyvěšen na 2 týdny dopředu na nástěnce ve ŠJ, v PC boxu na webových stránkách školy

a na www.strava.cz. (zde si po uhrazení finanční částky na obědy můžete přes internetové stránky odhlašovat a přihlašovat obědy, kontrolovat docházku žáků na obědy i platby). Pokud si zadáte při přihlášení na tento server svoji e-mailovou adresu, bude Vám též pravidelně každý měsíc přicházet měsíční rekapitulace stravy.

Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna (v těchto dnech jídelna nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.)

1.den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole je možné jídlo vydat, další dny nemá žák nárok na jídlo za dotovanou cenu a je povinen se odhlásit. Pokud bude kontrolou zjištěno, že žák neoprávněně odebírá stravu v době nepřítomnosti ve škole, má školní jídelna právo doúčtovat plnou cenu jídla včetně režie, stejně jako cizímu strávníkovi ve výši 65,-Kč.

Elektronická STRAVENKÁŘKA tj. tisk náhradní stravenky na PC boxu ve vestibulu jídelny při zapomenutí karty nebo čipu. Žák zadá požadované údaje, včetně hesla, které získal pro odhlašování na internetu a přístroj vydá stravenku, kterou předloží při výdeji stravy. V měsíci lze získat 3 stravenky zdarma, další jsou zpoplatněny ve výši 2,-Kč. Heslo lze změnit pouze na internetu nebo v kanceláři ŠJ.

Bez karty, čipu nebo náhradní stravenky se oběd nevydává.

 

 

 
  novinky
25.08.2019

Omezený provoz kanceláře školní jídelny po dobu nemoci od 26.srpna - 30.srpna 2019


13.06.2019

Školní jídelna VOŠ a SPŠ bude pro Vás vařit o letních prázdninách. od 8.července do 23.srpna 2019.


05.06.2019

Od 1. července dochází k úpravě ceny oběda na 65,-Kč pro veřejnost. Zároveň připomínáme změnu čísla účtu pro platbu stravného 4161560277/0100(bez VS) Nezapomeňte si zkontrolovat povolenou výši finančního limitu na svých účtech, aby platba v srpnu na měsíc září byla bez problémů provedena. Děkujeme za pochopení


05.06.2019

Vážení strávníci,

žádáme Vás o změnu souhlasu s inkasem za stravné a DM platný od 1.srpna 2019, aby platby prováděné převodem z Vašeho účtu na měsíc září byly provedeny v pořádku, stejně jako do této doby. Údaje potřebné ke zřízení změny povolení souhlasu k inkasu: nové číslo školy VOŠ a SPŠ Volyně pro všechny peněžní ústavy 4161560277/0100 (bez variabilního symbolu) Děkujeme za spolupráci a pochopení


09.04.2019

VÝDEJ OBĚDA ÚTERÝ A STŘEDA 16.-17.DUBNA PRO VEŘEJNOST OD 10.45-11.00HODIN. ŽÁCI A ZAMĚSTNANCI ZŠ VOLYNĚ OD 11.15-12.15HODIN

V PŘÍZEMÍ ŠJ